Efektem wieloletniej współpracy z podmiotami sektora publicznego oraz bogatej praktyki w zakresie prawa publicznego jest powołanie w ramach kancelarii interdyscyplinarnego zespołu świadczącego kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz instytucji publicznych, jak i przedsiębiorców, w obszarach administracja publiczna, finanse publiczne, fundusze unijne oraz zamówienia publiczne.

Naszym Klientom udzielamy wsparcia prawnego w następującym zakresie:

 • sporządzamy opinie, analizy prawne oraz ekspertyzy dotyczące zarówno obowiązujących, jak i projektowanych regulacji prawnych,
 • udzielamy pomocy prawnej w obszarze legislacji, opracowując projekty decyzji, postanowień, wewnętrznych aktów normatywnych, jak również projekty ustaw oraz aktów wykonawczych,
 • wspieramy organy administracji rządowej w procesie implementacji prawa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego, m.in. dokonując oceny zgodności obowiązujących regulacji z prawem unijnym oraz opracowując założenia do projektów aktów normatywnych,
 • świadczymy doradztwo prawne w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, m.in. reprezentując obwinionych we wszczętych postępowaniach,
 • zapewniamy kompleksową obsługę prawną w toku ubiegania się o dofinansowanie unijne w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym w na etapie procedury odwoławczej od wyników oceny,
 • świadczymy pomoc prawną na etapie realizacji umów o dofinansowanie, w tym w sporach związanych z niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych środków lub nienależnym ich pobraniem,
 • sporządzamy opinie prawne, analizy i opracowania w zakresie kwalifikowalności wydatków, występowania pomocy publicznej oraz niezgodności występującej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym,
 • współpracujemy z jednostkami zarządzającymi programami operacyjnymi w zakresie wdrażania nowych rozwiązań dotyczących udzielania dofinansowania, w tym opracowujemy projekty zmian dokumentacji programowej, jak również innych niezbędnych zmian legislacyjnych,
 • doradzamy zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z należytym prowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, m.in. na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej, w toku badania i oceny ofert, jak również w postępowaniach wszczętych wniesieniem odwołania oraz skargi,
 • zapewniamy obsługę prawną postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. przeprowadzając audyty postępowań oraz kontrole ex-ante planowanych postępowań, sporządzając opinie prawne co do zasadności nałożenia korekt finansowych, jak również odwołania od korekt nałożonych,
 • świadczymy kompleksową obsługę prawną wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego m.in. sporządzając i weryfikując projekty wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert, sporządzając projekty odwołań i skarg oraz reprezentując wykonawców w postępowaniach zainicjowanych ich wniesieniem.

Naszym atutem jest bieżące wsparcie udzielane członkom zespołu przez prawników kancelarii specjalizujących się w innych dziedzinach, takich jak prawo kontraktów, prawo budowlane czy też prawo autorskie. Pozwala to zapewnić naszym Klientom kompleksową a jednocześnie dostosowaną do indywidualnych potrzeb obsługę prawną na najwyższym profesjonalnym poziomie.