Kancelaria zapewnia specjalistyczne doradztwo z zakresu bankowości i finansów. Ofertę naszych usług w tym obszarze kierujemy przede wszystkim do instytucji finansowych – banków, funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz firm leasingowych. Pracujemy jednak również dla Klientów, którzy nie są instytucjami finansowymi, doradzając im w zakresie finansowania działalności lub poszczególnych transakcji.

Nasze usługi dla banków obejmują przede wszystkim:

 • pomoc w interpretacji przepisów prawa bankowego oraz innych przepisów prawa, które mają wpływ na funkcjonowanie banku, w tym sporządzanie opinii prawnych w tym przedmiocie,
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji związanej z udzielaniem kredytów, pożyczek lub wprowadzaniem innych produktów bankowych na rynek,
 • restrukturyzację wierzytelności bankowych oraz ich egzekucję,
 • dokonywanie przeglądów i aktualizacji dokumentacji klienckiej poszczególnych produktów bankowych oraz regulacji wewnątrzbankowych w związku ze zmianą przepisów prawa bądź zmianą ich interpretacji przez Sąd Najwyższy, Komisję Nadzoru Finansowego lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • sporządzanie i negocjowanie dokumentacji związanej z udzieleniem kredytu lub pożyczki o znacznej wartości lub szczególnym znaczeniu,
 • organizację procesu outsourcingu usług bankowych oraz oceny związanych z nim ryzyk prawnych,
 • projektowanie, ocenę, aktualizację i poprawę systemów zabezpieczeń wierzytelności,
 • weryfikację zabezpieczeń wierzytelności bankowych stosowanych w obrocie zagranicznym pod kątem wymogów stawianych przez organy nadzoru co do dopuszczalności ich stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • badanie due diligence portfeli wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży, oceny prawnej zdatności sekurytyzacyjnej portfeli wierzytelności (m.in. poziomu standaryzacji i jakości długów przez pryzmat skuteczności i adekwatności zabezpieczeń), jak również doradztwa w przedmiocie wyznaczania standardów dokumentacyjnych i kwalifikacji spraw spornych,
 • doradztwo prawne w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi,
 • reprezentację w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz przed innymi organami, które nadzorują działalność instytucji finansowych,
 • tworzenie oddziałów instytucji finansowych,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych.

Nasze usługi dla firm leasingowych obejmują przede wszystkim:

 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych we wszelkich kwestiach związanych z leasingiem, w tym w kwestiach dotyczących praw i obowiązków umownych stron, kwestiach podatkowych, jak i zagadnieniach z zakresu rachunkowości,
 • weryfikację i aktualizację dokumentacji leasingowej pod kątem zmian prawnych, orzecznictwa oraz uwarunkowań podatkowych,
 • opiniowanie oraz opracowywanie od strony prawnej nowych produktów leasingowych i ich wariantów,
 • doradztwo w sporach pomiędzy finansującym i korzystającym na tle obowiązków wynikających ze stosunku leasingu oraz w przypadku ogłoszenia upadłości korzystającego.

Świadczymy ponadto usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych oraz ich działalności. W celu zapewnienia kompleksowości usług w tym obszarze współpracujemy z kancelariami świadczącymi usługi doradztwa prawnego w obcych jurysdykcjach. W tym zakresie doradzamy:

 • przy wyborze optymalnej formy prawnej ze względu na planowany profil inwestycyjny funduszu, uwzględniając między innymi adresatów oferty funduszu, typ planowanej inwestycji i jej dywersyfikację, zasady dystrybucji jednostek uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych) na terytorium Polski,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed polskimi organami nadzoru w przedmiocie działalności w Polsce funduszy zagranicznych,
 • doradzamy w zakresie działalności zagranicznych firm inwestycyjnych na terytorium Polski.

Klientom, którzy nie są instytucjami finansowymi, doradzamy w procesie:

 • pozyskiwania finansowania na działalność operacyjną, transakcje kapitałowe lub projekty dotyczące inwestycji w nieruchomości,
 • refinansowania majątku,
 • zawierania umów kredytu,
 • restrukturyzacji finansowania i negocjacji z finansującymi,
 • finansowania działalności handlowej w obrocie międzynarodowym.