Praktyka prawa nieruchomości kancelarii Śmigielska i Wspólnicy obejmuje swoim zakresem specjalistyczne doradztwo we wszystkich dziedzinach tego zróżnicowanego sektora gospodarki.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej transakcji nabywania nieruchomości: dokonywanych bezpośrednio lub w formie nabycia udziałów lub akcji spółek celowych, w odniesieniu do gruntów przeznaczonych pod inwestycje oraz do istniejących obiektów lub inwestycji w toku, a w szczególności:

  • przeprowadzamy pełny due diligence prawny przedmiotu nabycia, oceniając i w miarę możliwości adresując stwierdzone ryzyka,
  • doradzamy przy ukształtowaniu przebiegu transakcji pod kątem skuteczności jej przeprowadzenia i zapewnienia bezpieczeństwa inwestowanych środków,
  • asystujemy przy negocjacjach i zawarciu umowy (w tym umowy przedwstępnej lub warunkowej, stosownie do sytuacji),
  • zapewniamy weryfikację uwarunkowań podatkowych samej transakcji oraz jej skutków.

Obsługujemy prawnie kompletne projekty deweloperskie poczynając od utworzenia struktury korporacyjnej pod daną inwestycję, poprzez pozyskiwanie finansowania, nabycie nieruchomości, proces budowlany, aż do etapu komercjalizacji włącznie. Nasze doradztwo obejmuje przy tym zarówno projekty mieszkaniowe, jak również inwestycyjne odnośnie obiektów biurowych, powierzchni handlowych, magazynów oraz infrastruktury, za każdym razem uwzględniając specyfikę danej inwestycji. W ramach praktyki usług świadczonych dla potrzeb tego sektora:

  • asystujemy przy staraniach inwestora w zakresie kształtowania warunków zagospodarowania nieruchomości, pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych aktów administracyjnych o kluczowym znaczeniu dla procesu inwestycyjnego, w razie potrzeby reprezentując Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • przygotowujemy, bądź oceniamy przedłożone projekty umów związanych z procesem budowlanym, w tym umowy o generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, kierowanie budową i rzeczoznawstwo budowlane, w przypadkach, które tego wymagają, pracując w oparciu o wzory FIDIC lub ICC,
  • przygotowujemy umowy o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego odnośnie projektów architektoniczno-budowlanych, wspierając się naszą praktyką prawa własności intelektualnej,
  • zapewniamy obsługę prawną procesu komercjalizacji inwestycji, w szczególności w postaci wynajmu i sprzedaży gotowego obiektu, względnie sprzedaży mieszkań lub domów, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Świadczymy usługi prawne związane z eksploatacją i zarządzaniem nieruchomościami opracowując, negocjując i wspierając właścicieli w egzekwowaniu umów o korzystanie z nieruchomości (w tym najmu, dzierżawy i leasingu) oraz o zarządzanie nieruchomościami, dostawę mediów oraz innych usług, a także prowadząc czynności windykacyjne i sprawy sporne.

Jednocześnie, nasi prawnicy udzielają opinii i porad prawnych w konkretnych, często problematycznych zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości, jak np.: roszczenia reprywatyzacyjne (w tym „dekretowe”), użytkowanie wieczyste, zarząd nieruchomością wspólną, służebności, spółdzielczość mieszkaniowa, czy nowe przepisy dotyczące hipoteki.

Interdyscyplinarne podejście do zagadnień prawa nieruchomości pozwala nam na kompleksową obsługę każdego projektu z tej branży, niezależnie od stopnia zaawansowania i rodzaju istniejących problemów prawnych, przy zachowaniu wysokich standardów doradztwa.