Monika Śmigielska

Monika Śmigielska
Partner Zarządzający
Radca Prawny

T: +48 22 842 98 45
M: +48 601 141 435
F: +48 22 646 54 10
E: 
monika.smigielska@ks-legal.pl
Obszary praktyki:

Administracja / Finanse Publiczne / Fundusze Unijne / Zamówienia publiczne
Bankowość i finanse
Połączenia i przejęcia / Prawo spółek / Prywatyzacja
Restrukturyzacja / Postępowania upadłościowe i naprawcze


Języki: polski, angielski, francuski, rosyjski  
Partner Zarządzający, Radca Prawny.

Ekspert prawa zamówień publicznych. Uznany specjalista w zakresie problematyki wdrażania funduszy unijnych. Posiada bogatą praktykę w obszarze prawa spółek, prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości finansowej oraz prawa bankowego. Specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć.

Doświadczenie zawodowe

Monika Śmigielska posiada rozległe doświadczenie w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień współfinansowanych ze środków unijnych oraz w doradztwie na rzecz wykonawców ubiegających się o kontrakty publiczne. W ramach bogatej praktyki doradza zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z należytym przeprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Posiada istotne doświadczenie w obsłudze zamawiających sektorowych. Wspiera również wykonawców w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku jego realizacji, z uwzględnieniem sporów wynikłych na tym tle. Z licznymi sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Doradza również sektorowi publicznemu i prywatnemu w kwestiach związanych z realizacją inwestycji w modelu PPP, w tym udzielania koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Jako uznany specjalista w zakresie problematyki funduszy unijnych, Monika Śmigielska doradza jednostkom wdrażającym, pośredniczącym oraz zarządzającym programami operacyjnymi oraz podmiotom aplikującym o środki unijne. Reprezentuje wnioskodawców w postępowaniach odwoławczych od negatywnych wyników oceny wniosków aplikacyjnych. Jest autorką licznych ekspertyz dotyczących zagadnień wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w okresie programowania 2007-2013.

Monika Śmigielska posiada bogatą praktykę w obszarze prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem finansów publicznych, rachunkowości finansowej oraz finansowania działalności gospodarczej. Doradza w kwestiach związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi oraz naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zapewnia obsługę prawną sporów związanych z niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych dotacji lub ich nienależnym pobraniem. Wspiera przedsiębiorców w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym rachunkowości pochodnych instrumentów finansowych oraz rachunkowości środków unijnych. Doradza we wszelkich kwestiach związanych z pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem kredytu bankowego oraz leasingu.

W ramach szerokiego spektrum zainteresowań zawodowych Monika Śmigielska doradza również w transakcjach M&A, z uwzględnieniem aspektów korporacyjnych, cywilistycznych oraz rachunkowości fuzji i przejęć. Posiada istotne doświadczenie w obsłudze transakcji sprzedaży udziałów w spółkach Skarbu Państwa.
 

Reprezentatywne projekty

od 2014doradztwo prawne na rzecz spółki zagranicznej w toku przygotowania, negocjacji i realizacji umowy o współpracy przy realizacji projektu inwestycyjnego w branży petrochemicznej o wartości przekraczającej 24.000.000 Euro, w tym opracowanie projektu umowy inwestycyjnej na prawie angielskim oraz pakietu zabezpieczeń
od 2011 kompleksowa obsługa prawna zamawiającego sektorowego z branży transportu kolejowego w toku realizacji projektu budowy systemu kolei aglomeracyjnej, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
2011– 2014 kompleksowa obsługa spółki zarządzającej infrastrukturą kolejową w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym reprezentacja tej spółki w postępowaniach odwoławczych przed Krajowa Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi
2013 doradztwo prawne na rzecz państwowej osoby prawnej w toku negocjacji umowy partnerstwa z norweską agencją rządową regulującej zasady współpracy przy wdrażaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG
2013 doradztwo prawne na rzecz państwowej osoby prawnej w zakresie dopuszczalności i warunków zmiany umowy sprzedaży jednostek AAU zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
2012 sporządzenie, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ekspertyzy prawnej dotyczącej dopuszczalności prowadzenia egzekucji ze środków dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, w świetle obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych
2012 doradztwo na rzecz państwowej osoby prawnej w toku negocjacji z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowy prefinansowania projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej
2011 sporządzenie, na zlecenie Ministra Rozwoju Regionalnego, ekspertyzy prawnej dotyczącej zakresu dopuszczalności zastosowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 instytucji potrącenia i kompensaty
2009 opracowanie, na zlecenie Ministra Rozwoju Regionalnego, jako Jednostki Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, ekspertyzy prawnej na temat sposobu wprowadzenia możliwości refundacji wydatków poniesionych przez leasingodawcę w projektach realizowanych w ramach PO IG 2007-2013

Wykształcenie

2010 Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Podyplomowe Studia Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw
2010 wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
2009 Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Finansów i Zarządzania, Podyplomowe Studium Zamówienia Publiczne
2008 kurs rachunkowości prowadzony przez BDO Numerica
2002 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister nauk prawnych