Monika Śmigielska

Monika Śmigielska
Partner Zarządzający
Radca Prawny

T: +48 22 842 98 45
M: +48 601 141 435
F: +48 22 646 54 10
E: monika.smigielska@ks-legal.pl
Obszary praktyki:

Administracja / Finanse Publiczne / Fundusze Unijne / Zamówienia publiczne
Bankowość i finanse
Połączenia i przejęcia / Prawo spółek / Prywatyzacja
Restrukturyzacja / Postępowania upadłościowe i naprawcze
Języki:
polski, angielski, francuski, rosyjski  

Partner Zarządzający, Radca Prawny.

Ekspert prawa zamówień publicznych. Uznany specjalista w zakresie problematyki wdrażania funduszy unijnych. Posiada bogatą praktykę w obszarze prawa spółek, prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości finansowej oraz prawa bankowego. Specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć.
Doświadczenie zawodowe

Monika Śmigielska posiada rozległe doświadczenie w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień współfinansowanych ze środków unijnych oraz w doradztwie na rzecz wykonawców ubiegających się o kontrakty publiczne. W ramach bogatej praktyki doradza zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z należytym przeprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Posiada istotne doświadczenie w obsłudze zamawiających sektorowych. Wspiera również wykonawców w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku jego realizacji, z uwzględnieniem sporów wynikłych na tym tle. Z licznymi sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Doradza również sektorowi publicznemu i prywatnemu w kwestiach związanych z realizacją inwestycji w modelu PPP, w tym udzielania koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 

Jako uznany specjalista w zakresie problematyki funduszy unijnych, Monika Śmigielska doradza jednostkom wdrażającym, pośredniczącym oraz zarządzającym programami operacyjnymi oraz podmiotom aplikującym o środki unijne. Reprezentuje wnioskodawców w postępowaniach odwoławczych od negatywnych wyników oceny wniosków aplikacyjnych. Jest autorką licznych ekspertyz dotyczących zagadnień wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w okresie programowania 2007-2013.
 

Monika Śmigielska posiada bogatą praktykę w obszarze prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem finansów publicznych, rachunkowości finansowej oraz finansowania działalności gospodarczej. Doradza w kwestiach związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi oraz naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zapewnia obsługę prawną sporów związanych z niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych dotacji lub ich nienależnym pobraniem. Wspiera przedsiębiorców w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym rachunkowości pochodnych instrumentów finansowych oraz rachunkowości środków unijnych. Doradza we wszelkich kwestiach związanych z pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem kredytu bankowego oraz leasingu.

W ramach szerokiego spektrum zainteresowań zawodowych Monika Śmigielska doradza również w transakcjach M&A, z uwzględnieniem aspektów korporacyjnych, cywilistycznych oraz rachunkowości fuzji i przejęć. Posiada istotne doświadczenie w obsłudze transakcji sprzedaży udziałów w spółkach Skarbu Państwa.
 

Monika Śmigielska prowadzi liczne wykłady i szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz prawa spółek.
Reprezentatywne projekty

2014 –doradztwo prawne na rzecz spółki zagranicznej w toku przygotowania, negocjowania i zawarcia umowy o współpracy przy realizacji projektu inwestycyjnego w branży petrochemicznej o wartości przekraczającej 24.000.000 Euro, w tym opracowanie projektu umowy inwestycyjnej na prawie angielskim oraz pakietu zabezpieczeń
2014 –reprezentacja producenta systemów automatyki kolejowej ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości szacunkowej przekraczającej 100.000.000 zł w postępowaniu skargowym przed Sądem Okręgowym
2014 –reprezentacja spółki z branży kolejowej w postępowaniu antymonopolowym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2013 – 2014 –kompleksowa obsługa prawna zamawiającego sektorowego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, o wartości szacunkowej przekraczającej 40.000.000 zł
2011 – 2014 –kompleksowa obsługa prawna zamawiającego sektorowego z branży transportu kolejowego w toku realizacji projektu budowy systemu kolei aglomeracyjnej, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
2011 – 2014 –kompleksowa obsługa spółki zarządzającej infrastrukturą kolejową w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym reprezentacja tej spółki w postępowaniach odwoławczych przed Krajowa Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi
2013 –doradztwo prawne na rzecz spółki z branży zbrojeniowej ubiegającej się o udzielenie zamówienia na dostawę radarów dla potrzeb lotnisk cywilnych o wartości szacunkowej przekraczającej 25.000.000 zł, w tym reprezentacja tej spółki w postępowaniach odwoławczych
2013 –doradztwo prawne na rzecz państwowej osoby prawnej w toku negocjacji umowy partnerstwa z norweską agencją rządową regulującej zasady współpracy przy wdrażaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG
2013 –doradztwo prawne na rzecz państwowej osoby prawnej w zakresie dopuszczalności i warunków zmiany umowy sprzedaży jednostek AAU zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
2012 –sporządzenie, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ekspertyzy prawnej dotyczącej dopuszczalności prowadzenia egzekucji ze środków dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, w świetle obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych
2012 –doradztwo na rzecz państwowej osoby prawnej w toku negocjacji z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowy prefinansowania projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej
2012 –obsługa prawna transakcji sprzedaży udziałów Skarbu Państwa w spółkach z branży motoryzacyjnej i utylizacji odpadów przemysłowych i medycznych
2012 –doradztwo na rzecz wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości szacunkowej przekraczającej 400.000.000 zł, w tym reprezentacja w postępowaniu skargowym przed Sądem Okręgowym
2012 –doradztwo na rzecz państwowej osoby prawnej w toku postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie rejestracji pracowniczego programu emerytalnego
2011 – 2012 –reprezentacja beneficjentów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych zainicjowanych wydaniem decyzji o zwrocie udzielonych dotacji
2011 – 2012 –kompleksowa obsługa prawna zamawiającego sektorowego z branży transportu kolejowego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania oraz projektowanie i budowę zaplecza technicznego o wartości przekraczającej 400.000.000 zł
2011 –doradztwo na rzecz spółki akcyjnej z branży telekomunikacyjnej w zakresie rachunkowości instrumentów pochodnych
2011 –obsługa prawna zamawiającego sektorowego z branży transportu kolejowego w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych
2011 –doradztwo na rzecz przedsiębiorcy z branży logistyki transportu w toku negocjacji dotyczących restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zawartych umów leasingu
2011 –doradztwo na rzecz przedsiębiorcy z branży telekomunikacyjnej w toku ubiegania się o udzielenie dofinansowania dla projektu budowy sieci szkieletowej i dostępowej szerokopasmowego Internetu o wartości przekraczającej 150.000.000 złotych, w tym reprezentacja w postępowaniu odwoławczym na etapie przedsądowym i sądowym
2011 –sporządzenie, na zlecenie Ministra Rozwoju Regionalnego, ekspertyzy prawnej dotyczącej zakresu dopuszczalności zastosowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 instytucji potrącenia i kompensaty
2010 – 2011 –doradztwo na rzecz kupującego w związku z transakcjami przejęcia kilku lokalnych sieci sprzedaży dystrybuujących usługi firmy telekomunikacyjnej, w tym przeprowadzenie badań due diligence oraz opracowanie i wynegocjowanie umów inwestycyjnych
2010 –obsługa prawna spółki z branży budowlanej w toku ubiegania się i realizacji zamówień publicznych na budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, w tym współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Mechanizmu Finansowego EOG, o wartości przekraczającej 60.000.000 złotych
2010 –doradztwo w postępowaniu o udzielenie koncesji na usługi operatora obiektu widowiskowo-wystawienniczego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z przygotowaniem dokumentacji postępowania
2010 –obsługa prawna instytucji kultury w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 o wartości 91.000.000 złotych, obejmująca m. in. doradztwo związane z udzielaniem zamówień publicznych
2010 –reprezentowanie wiodącego przedsiębiorcy z branży logistyki transportu w toku negocjacji oraz w sporze sądowym z bankiem na tle zawartych transakcji opcji walutowych
2009 –obsługa prawna międzynarodowego konsorcjum w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę stadionu piłkarskiego EURO 2012 o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych
2009 –opracowanie, na zlecenie Ministra Rozwoju Regionalnego, jako Jednostki Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, ekspertyzy prawnej na temat sposobu wprowadzenia możliwości refundacji wydatków poniesionych przez leasingodawcę w projektach realizowanych w ramach PO IG 2007-2013
2008 –obsługa prawna spółki kapitałowej z branży zbrojeniowej w toku realizacji zamówienia publicznego na dostawę uzbrojenia do jednostki wojskowej
2008 –opracowanie ogólnych warunków umów leasingu finansowego i operacyjnego dla leasingodawcy z branży motoryzacyjnej

Kariera

2015 –Śmigielska i Wspólnicy sp. k., Partner Zarządzający
2012 – 2015Kozłowski Śmigielska i Wspólnicy sp. k., Partner Zarządzający
2009 – 2012Krawczyk i Wspólnicy sp. k., Senior Associate

Wykształcenie

2010 –Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Podyplomowe Studia Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw
2010 –wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
2009 –Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Finansów i Zarządzania, Podyplomowe Studium Zamówienia Publiczne
2008 –kurs rachunkowości prowadzony przez BDO Numerica
2002 –Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister nauk prawnych

Seminaria i prezentacje

2009 –THINKING AHEAD – „Skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w projektach IT”
2008 –THINKING AHEAD – „Nowelizacja prawa zamówień publicznych – wpływ zmian na procedury udzielania zamówień”
2008 –THINKING AHEAD – „Jak wygrać przetarg na roboty budowlane – skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego”

Działalność dydaktyczna

2011 –Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, wykład dla studentów IV i V roku, Prawo spółek
2011 –Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, wykłady dla studentów IV i V roku, Prawo zamówień publicznych w praktyce