Pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów oraz reprezentacja interesów stron w postępowaniach przed organami władzy publicznej to jedna ze specjalizacji Kancelarii. Nasze usługi są kompleksowe i odpowiednie do stadium sporu lub etapu postępowania.

Uważamy, że sukces w sporze w dużym stopniu zależy od przygotowań, dlatego pracę rozpoczynamy od oceny sytuacji i wyboru najwłaściwszego rozwiązania. Dokonujemy analizy zasadności żądań w sporze, pomagamy przygotować się do ewentualnego procesu, w tym zgromadzić i zabezpieczać dowody. Wspólnie z Klientem opracowujemy strategię postępowania, a następnie konsekwentnie ją realizujemy. Jeżeli wymaga tego charakter sprawy, współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin.

Doradzamy przede wszystkim w sporach pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, w tym w sporach dotyczących:

  • wykonania umów związanych z procesem inwestycyjnym na nieruchomościach,
  • odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi bankowe i maklerskie,
  • zasadności odmowy wypłaty odszkodowania,
  • konfliktów pomiędzy wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych,
  • zaskarżenia uchwał organów spółek kapitałowych,
  • wykonania kontraktów menedżerskich,
  • praw autorskich, patentów i praw do znaków towarowych,
  • czynów nieuczciwej konkurencji,
  • odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach mających na celu zabezpieczenie roszczeń lub wyegzekwowanie zasądzonego świadczenia. Uczestniczymy również w negocjacjach ugodowych mających na celu uniknięcie sporu lub jego zakończenie. Występujemy w postępowaniach w sprawie uznania lub wykonania w Polsce orzeczeń sądów państw obcych oraz zagranicznych sądów polubownych.

Poza tym świadczymy usługi w zakresie reprezentacji stron w postępowaniach administracyjnych, karnych oraz karnych skarbowych, związanych z działalnością gospodarczą.