Doradzamy w zakresie optymalizacji opodatkowania majątków osobistych osób fizycznych oraz transakcji nabywania, pomnażania oraz zbywania składników takiego majątku.

Doradzamy co, do opodatkowania inwestycji w nieruchomości, lokaty bankowe, papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.

Optymalizujemy podatkowo zarządzanie majątkiem, w tym nieruchomościami nabytymi w celu wynajmu lub odsprzedaży.

Tworzymy struktury prawne dla osób fizycznych, mające na celu optymalizację opodatkowania procesów gromadzenia i powiększania przez nie majątku osobistego.

Doradzamy także cudzoziemcom inwestującym w Polsce a także innym osobom fizycznym, nieposiadającym polskiej rezydencji podatkowej.