KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE seria „L” z 2016 r. nr 119 poz. 1 ze zm.) (dalej: „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kancelaria prawna Śmigielska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214057 (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

  • pod numerem telefonu: +48 22 415 58 79,
  • za pomocą poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@ks-legal.pl,
  • listownie na adres siedziby Administratora, tj. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO oraz art. 3 i art. 5a i nast. ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.) w celu:

  • wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • prowadzenia korespondencji i jej archiwizacji na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO,
  • lub w innym celu, dla którego zostały nam udostępnione – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. W zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz określone usługi teleinformatyczne, pocztowe, księgowe lub doradcze, a także sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym lub organom egzekucyjnym.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić skontaktowanie się z Panią/Panem lub udzielenie należytej pomocy prawnej.